Woodstock Vloeren werkt altijd op een veilige manier. ‘Wij zorgen voor gezonde, veilige en eerlijke werkomstandigheden. De Inspectie SZW houdt hier toezicht op en controleert in Nederland of wij ons houden aan de wetten en besluiten op het gebied van de verrichten arbeid. De richtlijnen worden bepaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Woodstock beschouwt veilige arbeidsomstandigheden als een noodzaak en wij beperken eventuele risico’s voor onze werknemers zoveel als mogelijk. Daarnaast zijn onze werknemers zich bewust van het belang van veiligheid in ons bedrijf en zetten zich, samen met ons, actief in voor veilige werkomstandigheden.’

Zie ook: De arbieds Inspectie

De risico's in kaart te brengen en in te perken is één van de taken van Woodstock vloeren het is een verplichting voor bedrijven een actuele RI&E met bijbehorend PvA. De betekenis van RI&E is Risico Inventarisatie en Evaluatie en de betekenis van PvA is Plan van Aanpak. In de RIE staan alle risico's en in het Plan van Aanpak de bijbehorende maatregelen om de risico's in te perken.

 

inspectie szw

Betekenis RIA

RI&E betekent Risico Inventarisatie en Evaluatie. De Risico Inventarisatie is een lijst met alle eventuele gevaren binnen het vloeren bedrijf aanwezig zijn. Per gevaar geven wij aan wat het gevolg en blootstelling is als het optreedt, en de kans dat het optreedt. Deze drie aspecten vormen samen het risico. Risico wordt gedefinieerd door de kans op, blootstelling aan en gevolg van een gevaar te kwantificeren en de uitkomsten daarvan met elkaar te vermenigvuldigen.  Het kwalificeren van risico's kan ook, maar geeft problemen met het rangschikken van risico's en is heel gevoelsmatig.

 

Plan van Aanpak maken

In het Plan van Aanpak (PvA) wordt aangegeven welke maatregelen er genomen gaan worden volgens de arbeidshygiënische strategie. In het PvA geeft u ook een aan voor wanneer deze maatregelen afgehandeld worden. Tevens dient er een prioriteit aangegeven te worden welke verbeterpunten aangepakt worden op de korte, middellange en lange termijn en bij voorkeur inclusief de verantwoordelijke(n) en uitvoerende(n).

 

Werkwijze voor Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

De werkwijze

  1. Bepalen voor de uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie.
  2. Overleg over de planning, wensen en hoe om te gaan met de verkregen informatie;
  3. Informatie verzamelen via vragenlijsten en interviews onder de medewerkers;
  4. Observatierondes* en inspectie van arbeidsmiddelen, werkplekken, gebouwen en buitenterrein;
  5. Bespreken van de concept rapportage en PvA met de mogelijke beheersmaatregelen;
  6. Definitief maken en opleveren van een overzichtelijke rapportage, inclusief RI&E checklist;
  7. Eventuele presentatie van de bevindingen en maatregelen aan management of leidinggevenden;
  8. Projectevaluatie van de risico inventarisatie en evaluatie.

*Indien er tijdens een observatieronde ernstige onveilige situaties of handelingen worden aangetroffen of geconstateerd, dan wordt dit direct gemeld worden bij WOODSTOCK

 

Inzicht in uw Risico inventarisatie en evaluatie op het werk

Woodstock vloeren geeft goed inzicht in de gevaren en de aanwezige risico’s binnen het vloeren werk en vergroot het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers. De opgeleverde Risico inventarisatie en evaluaties voldoen aan de toetsingseisen van de deskundige(n) en worden zo pragmatisch mogelijk opgesteld. Het is aan de klant of hij deze toetsing laat mee verzorgen woodstock vloeren kan een voorstel doet.

Woodstock verzorgt risico-inventarisaties en evaluatie, waaronder de algemene ARBO RI&E maar ook de aanvullende zoals milieu -, machine RI&E, gevaarlijke stoffen, geluidsinventarisaties enzovoorts. Een goede kennis van arbeidsomstandigheden en instrument zijn belangrijk voor een goede RI&E en RI&E Checklist. De inventarisaties en mogelijke oplossingen worden door ervaren medewerkers (gecertificeerde veiligheidskundigen) uitgevoerd. vca speelt een grote rol

Categorieën: Regelgeving

Bart Strooper

Bart Strooper

Bart Strooper is directeur van Woodstock Vloeren en vertelt graag over vloeroplossingen en bouwuitdagingen. Bart heeft jarenlange ervaring als bouwondernemer. Met een team van zo'n 130 medewerkers pakt hij allerlei werkzaamheden op voor particulieren, bedrijven, overheid, makelaars en vastgoedbeheerders.